Enquête sur la déconcentration administrative

La perception et la satisfaction des usagers sur la déconcentration administrative – Bilan des 20 ans
Te hi’ora’a ‘e te māuruuru ‘a te mau ta’ata fāna’o i te tuhara’a mana fa’atere – Parau tuatāpapa o na matahiti e 20