Te fānāo’o no te Ha’ama’ōra’a ‘e te Fārere’a i te ‘Āmura’a [DMRA] ta ‘oe i te mea ma’ī ‘ia ora na i te matahiti 2023.

Ia ‘oe i te mea ma’ī ‘ia ora na i te matahiti ‘āpi!
Ia teie matahiti ‘ōu e tātū ‘ia i te ‘au fa’a’ītira’a, i te ‘au tu’aro’ō ‘ōu e te rave’a ‘āpi atu ai.
A tātou, ‘āmui e ha’amā’ōra’a i te ho’ē ha’api’ira’a i tā tātou pori’etani e tā tātou honua.]

Teie karata ‘ia ora na ua hō’ē ia e te IA [Mana Tā’ito’a]. ????

Teie tīfaifai e fa’a’ōro’o i tōna mārama i te ‘au parau “Innovation, Créativité, Performance & Humanité”.