Te tahi mau parau nō te pīfao ‘aore ra te muti

Te tahi mau parau nō te pīfao ‘aore ra te muti

Document à télécharger

Te pīfao ΄aore ra te muti

E fa΄a΄ite΄itehia te parau nō te pīfao ΄aore ra te muti, i roto i te tahi mau fa΄ati΄ara΄a e te parau pāpa΄ihia ; i roto i te reo mā΄ohi, ua rau te mau ta΄o, ha΄apatura΄a ΄īrava, parau fa΄a΄ohipahia i roto i te mau fa΄a΄ti΄ara΄a, mau parau tahito ‘aramoinahia e tü’ati i te ‘ohipa tahutahu e ‘ite-ato’a-hia i roto iho ā ra i te mau peu tumu tahito, te ΄ite e te ΄aravihi rima ΄ō tei fa΄aea mai e tae roa mai
i teie mahana i roto i te mau fenua nō Porinetia. I tō tahito ra, te vai ra te ao e te pō, pi΄iato΄a- hia Havai΄ī (Tonofiti i te to΄o΄a-ōterā). I ni΄a i te mau marae, e ha΄amorihia te vārua ō te tahi mau tupuna e te mau atua. I tō te ta΄ata mana΄o, nā te atua i hāpono i te mau ma΄i, te fa΄aora e te pohe.

Muti

E nehenehe te ta΄ata e te vārua ato΄a e muti i te tahi ta΄ata ma te tauturu ānei mā te tauturu΄ore ānei ō te tahu΄a ; nō te muti,
e parauhia e matahiti e pīfao, e ΄uputara o na i te ΄oromatua, te tāura, te atua ; ia ta΄ū o na, e mea ΄eta΄eta te arata΄ira΄a e te
ma΄itira΄a ō te mau ta΄o e nehenehe hō΄ē ΄īrava ha΄amaita΄i e riro ei ΄īrava fa΄a΄ino, ia hape hō΄ē noa a’e ΄aore ra e piti ta΄o.
E fa΄a΄ohipa te tahu΄a i te tupu : e rouru ānei, e huare, e mai΄u΄u, e tupumoea (pē΄ue ΄aore ra hō΄ē ΄apa nō te pē΄ue) nō
te fa΄a΄oru i te tahi mero, fa΄atupu i te ma΄i, tāparahi ha΄apohe i te ta΄ata nō na te mau tao΄a. E ha΄aputu noa ia te tahu΄a i teie
nau tao΄a i roto i te pua-roa (΄ete). O Pōti΄itārire te atua nō te tahu΄a e o Roa te atua i purehia e te apa (ta’ata ‘aita e roa’ahia i te
muti) nō te pāto΄i i te tahu΄a e tō na nau teuteu ΄aore ra feti΄i.

Pāto΄i i te muti

Ia marū te tāura ΄aore ra ΄oromatua ΄aore ra atua i te mau ō e te mau pure, ΄ei reira te ma΄i e fa΄aorahia ai, ei reira tā na mau fifi e
te muti e tinaihia ai. Ua fa΄atupu te tahu΄a ΄aore ra nau tahu΄a i te tūro΄o (hevara΄a) nō te tahi ta΄ata i pohe΄eiaha o na e hōro΄a tu΄u΄tu΄u atu ai i te ΄aiea (muti) i tō na hua΄a, ΄eiaha ato΄a i te ΄aiora (muti ha΄apohe). Ia mana΄o te ta΄ata ΄aore ra te ΄ōpū feti΄i e ua maemae ΄aore ra ua pohe te tahi ta΄ata i te muti, e ta΄ū ia te tahu΄a i te tahurere (pure) nō te tīahi i te ma΄i hou a muti atu ai i tō na puhi-‘airoto (‘enemi huna). E pi΄ihia ia « tahu΄ata΄ati΄i». E i muri iho, ia pohe noa atu te puhi-‘ai-roto (‘enemi huna) i tō rātou muti, e pi΄ihia ia rātou « tahu΄a-rahu-pohe ». Te ta΄ata mātāmua tāparahi h΄a΄apohehia e te tahu΄a, o te tapoa.

Ia pāto΄i te tahu΄a i te terero (muti), e nati ia rātou i te ΄aha, e pi΄ihia ia rātou « natinati-΄aha ». Mai te mea e tohu rātou i te tahi
mau ΄ohipa hou i tō rātou tupura΄a, e pi΄ihia rātou tahutahu ΄aore ra hi΄ohi΄o. Nō te pāruru ia rātou iho, e here te tahu΄a i te heretī nō te mea e mea tapu e te manamana te tī. Ia ro΄ohia te tahi ta΄ata i te muti, e ti΄a te tahu΄a e paipai ia na nō te tīahi i
te ihoihoā ΄aore ra i te ΄oromatua. ΄Inaha e parau roa te tahu΄a i te tahi pure pi΄ihia tupua, haetupua ΄aore ra matahiti. Ei hi΄ora΄a, e tupua ato΄a te parau « ΄Aitoa ! » ΄aore ra « Kaitoa ! » (΄A ΄amu i te ΄aito) ; i teie mahana rā ua he΄e tō na aura΄a : « Teie tā ΄oe ΄utu΄a! Teie tā ΄oe mā΄a ! ». E ruru e pure te autahu΄a nō te ha΄apūai i te pāto΄i muti ia ΄utu΄ahia te ΄enemi e ia
ro΄ohia te moria (fa’aorara’a) ō te ta΄ata ma΄i. E mea hi΄o tūtonu te tahu΄a i te fāra΄a mai ō te mau tāpa΄o tino ō te ma΄i i ni΄a e i
te mata-a-ta΄o ato΄a i vaho mai te ta΄i ō te ΄ōtare i ni΄a a΄e i te tahi ta΄ata, ΄oia e tohu mai i te parau nō tō na pohe.
Mai tō tahitō rā e tae roa mai i teie mahana, ia fāfā ‘aore ra ia ‘ite te ta΄ata i te tūpapa΄u, ‘aore ra ‘oromatua, ia hōtaratara te rouru i
ni΄a i te upo΄o e te ΄iri ō te tino tā΄ato΄a, ia huru-΄ē e tuhi ia taua ta’ata ra, ia na ma te paraura΄a atu ΄aitoa ! e pepe a’e o na i tō na
pāreu i ni’a nō te tīpou ia na nō te tīahi ia na ia horo atu.